25 Dìxiōng men , wǒ bú yuànyì nǐmen bú zhīdào zhè àomì , ( kǒngpà nǐmen zì yǐwéi cōngming ) jiù shì Yǐsèliè rén yǒu jǐ fēn shì yìng xīn de , dĕng dào waìbāngrén de shùmù tiān mǎn le .