7 Zhè shì zĕnmeyàng ne . Yǐsèliè rén suǒ qiú de , tāmen méiyǒu dé zhe . wéiyǒu mĕng jiǎnxuǎn de rén dé zhe le , qíyú de jiù chéng le wán gĕng bú huā de .