1 Suǒyǐ dìxiōng men , wǒ yǐ shén de cíbēi quàn nǐmen , jiang shēntǐ xiànshang , dàng zuò huó jì , shì shèngjié de , shì shén suǒ xǐyuè de . nǐmen rúcǐ shìfèng , nǎi shì lǐ suǒ dāngrán de .