9 Xiàng nà bùkĕ jiānyín , bùkĕ shārén , bùkĕ tōudào , bùkĕ tānlán , huò yǒu biéde jièméng , dōu bāo zaì aìren rú jǐ zhè yī jù huà zhī neì le .