10 Nǐ zhège rén , wèishénme lùnduàn dìxiōng ne . yòu wèishénme qīng kān dìxiōng ne . yīnwei wǒmen dōu yào zhàn zaì shén de tāi qián .