24 Pànwàng cóng nǐmen nàli jīngguò , dé jiàn nǐmen , xiān yǔ nǐmen bǐcǐ jiāowǎng , xīnli shāowēi mǎnzū , ránhòu mĕng nǐmen sòngxíng .