27 Zhè gùrán shì tāmen lèyì de . qíshí yĕ suàn shì suǒ qiàn de zhaì . yīn waìbāngrén , jìrán zaì tāmen shǔlíng de hǎo chù shǎng yǒu fēn , jiù dàng bǎ yǎng shēn zhī wù gōngjǐ tāmen