1 Nǐ zhè lùnduàn rén de , wúlùn nǐ shì shuí , yĕ wú kè tuī wĕi , nǐ zaì shénme shì shàng lùnduàn rén , jiù zaì shénme shì shàng déng zìjǐ de zuì . yīn nǐ zhè lùnduàn rén de , zìjǐ suǒ xíng què hé biérén yíyàng .