15 Zhè shì xiǎn chū lǜfǎ de gōng yòng kè zaì tāmen xīnli , tāmen shìfēi zhī xīn tóng zuò jiànzhèng , bìngqiĕ tāmende sīniàn hùxiāng jiào liáng , huò yǐwéi shì , huò yǐwéi fēi)