25 Shén shèlì Yēsū zuò wǎnhuí jì , shì píng zhe Yēsū de xuè , jiè zhe rén de xìn , yào xiǎnmíng shén de yì . yīnwei tā yòng rĕnnaì de xīn , kuānróng rén xiān shí suǒ fàn de zuì .