27 Jì shì zhèyàng , nàli néng kuākǒu ne . méiyǒu kè kuā de le . yòng hé fǎ méiyǒu de ne , shì yòng lìgōng zhī fǎ má . bú shì , nǎi yòng xìn zhǔ zhī fǎ .