4 Duànhū bùnéng . bú rú shuō , shén shì zhēn shí de , rén dōu shì xū huǎng de . rú jìng shàng suǒ jì , nǐ zébeì rén de shíhou , xiǎn wèi gōngyì . beì rén yìlùn de shíhou , kĕyǐ déshèng .