11 Bìngqiĕ tā shòu le gēlǐ de jìhào , zuò tā wèi shòu gēlǐ de shíhou yīn xìn chēng yì de yìnzhèng , jiào tā zuò yīqiè wèi shòu gēlǐ ér xìn zhī rén de fù , shǐ tāmen yĕ suàn wéi yì .