19 Tā jiāng jìn bǎi suì de shíhou , suīrán xiǎng dào zìjǐ de shēntǐ rútóng yǐ sǐ , Sǎlā de shēngyù yǐjing duàn jué , tāde xìnxīn háishì bú ruǎnfuò .