25 Yēsū beì jiāo gĕi rén , shì wéi wǒmen de guō fàn , fùhuó shì wéi jiào wǒmen chēng yì . ( huò zuò Yēsū shì wéi wǒmen de guō fàn jiāofù le shì wéi wǒmen chēng yì fùhuó le )