17 Ruò yīn yī rén de guō fàn , sǐ jiù yīn zhè yī rén zuò le wáng , hékuàng nàxiē shòu hóng ēn yòu mĕng suǒ cì zhī yì de , qǐbù gēng yào yīn Yēsū Jīdū yī rén zaì shēngmìng zhòng zuò wáng má .