4 Suǒ yǐ , wǒmen jiè zhe xǐlǐ guī rù sǐ , hé tā yītóng máizàng , yuán shì jiào wǒmen yī jǔ yī dòng yǒu xīn shēng de yàngshì , xiàng Jīdū jiè zhe fù de róngyào cóng sǐ lǐ fùhuó yíyàng .