13 Jìrán rúcǐ , nà liángshàn de shì jiào wǒ sǐ má . duànhū bú shì . jiào wǒ sǐ de nǎi shì zuì . dàn zuì jiè zhe nà liángshàn de jiào wǒ sǐ , jiù xiǎn chū zhēn shì zuì . jiào zuì yīn zhe jièméng gēng xiǎn chū shì ĕ jíle .