4 Wǒde dìxiōng men , zhèyàng shuō lái , nǐmen jiè zhe Jīdū de shēntǐ , zaì lǜfǎ shàng yĕ shì sǐ le . jiào nǐmen guīyú biérén , jiù shì guīyú nà cóng sǐ lǐ fùhuó de , jiào wǒmen jié guǒzi gĕi shén .