11 Ránér jiào Yēsū cóng sǐ lǐ fùhuó zhĕ de líng , ruò zhù zaì nǐmen xīnli , nà jiào Jīdū Yēsū cóng sǐ lǐ fùhuó de , yĕ bì jiè zhe zhù zaì nǐmen xīnli de Shènglíng , shǐ nǐmen bì sǐ de shēntǐ yòu huó guō lái .