We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
17 Jì shì érnǚ , biàn shì hòusì , jiù shì shén de hòusì , hé Jīdū tóng zuò hòusì . rúguǒ wǒmen hé tā yītóng shòu kǔ , yĕ bì hé tā yītóng dé róngyào .