23 Búdàn rúcǐ , jiù shì wǒmen zhè yǒu Shènglíng chū jié guǒzi de , yĕ shì zìjǐ xīnli tànxī , dĕnghòu dé zhe érzi de míngfèn , nǎi shì wǒmen de shēntǐ dé shú .