29 Yīnwei tā yùxiān suǒ zhīdào de rén , jiù yùxiān déng xià xiàofǎ tā érzi de mó yàng , shǐ tā érzi zaì xǔduō dìxiōng zhòng zuò zhǎngzǐ .