21 Yáo jiàng nándào méiyǒu quánbǐng , cóng yī tuán ní lǐ ná yī kuaì zuò chéng guìzhòng de qìmǐn , yòu ná yī kuaì zuò chéng bēijiàn de qìmǐn má .