29 Yòu rú Yǐsaìyà xiānqián shuō guō , ruò bú shì wàn jūn zhī zhǔ gĕi wǒmen cún liú yú zhòng , wǒmen zǎo yǐ xiàng Suǒduōmǎ , Gémólā de yàngzi le .