5 Lièzǔ jiù shì tāmende zǔzong , àn ròutǐ shuō , Jīdū yĕ shì cóng tāmen chūlai de , tā shì zaì wàn yǒu zhī shàng , yǒngyuǎn kè chēngsòng de shén . āmén .