38 Yēsū duì tāmen shuō , wǒmen kĕyǐ wǎng bié chù qù , dào lín jìn de xiāngcūn , wǒ yĕ hǎo zaì nàli chuán dào . yīnwei wǒ shì wèi zhè shì chūlai de .