17 Yēsū chūlai xíng lù de shíhou , yǒu yī gèrén pǎo lái , guì zaì tā miànqián wèn tā shuō , liángshàn de fūzǐ , wǒ dàng zuò shénme shì , cái kĕyǐ chéngshòu yǒngshēng .