21 Yēsū kàn zhe tā , jiù aì tā , duì tā shuō , nǐ hái quē shǎo yī jiàn . qù biànmaì nǐ suǒyǒude , fèn gĕi qióngrén , jiù bì yǒu cáibǎo zaì tiān shang . nǐ hái yào lái gēn cóng wǒ .