11 Yēsū jìn le Yēlùsǎlĕng , rù le shèng diàn , zhōuwéi kàn le gèyàng wùjiàn . tiānsè yǐ wǎn , jiù hé shí èr ge méntǔ chū chéng wǎng Bódàní qù le .