25 Nǐmen zhàn zhe dǎogào de shíhou , ruò xiǎngqǐ yǒu rén dé zuì nǐmen , jiù dāng raóshù tā , hǎo jiào nǐmen zaì tiān shang de fù , yĕ raóshù nǐmen de guo fàn .