1 Yēsū jiù yòng bǐyù duì tāmen shuō , yǒu rén zāi le yī ge pútaóyuán , zhōuwéi quān shang líba , wā le yī ge yējiǔchí , gĕ le yī zuò lóu , zū gĕi yuán hù , jiù wǎng guó waì qù le .