14 Tāmen lái le , jiù duì tā shuō , fūzǐ , wǒmen zhīdào nǐ shì chéngshí de , shénme rén nǐ dōu bú xùn qíng . yīnwei nǐ bú kàn rén de waìmào , nǎi shì chéng chéngshí shí chuán shén de dào . nà shuì gĕi Gāisǎ kĕyǐ bùkĕ yǐ .