44 Yīnwei tāmen dōu shì zìjǐ yǒuyú , ná chūlai tóu zaì lǐtou . dàn zhè guǎfu shì zìjǐ bùzú , bǎ tā yīqiè yǎngshēng de dōu tóu shang le .