2 Yēsū duì tā shuō , nǐ kànjian zhè dà diàn yǔ ma . jiānglái zaì zhèlǐ méiyǒu yī kuaì shítou liú zaì shítou shang , bú beì chāihuǐ le .