26 Nàshí tāmen ( Mǎtaì èr shí sì zhāng sān shí jié zuò dì shang de wàn zú ) yào kànjian Rénzǐ yǒu dà nénglì , dà róngyào , jià yún jiànglín .