34 Zhè shì zhèng rú yī gèrén líkāi bĕn jiā , jìjū waì bāng , bǎ quánbǐng jiāo gĕi púrén , fèn paì gèrén dāng zuò de gōng , yòu fēnfu kàn mén de jǐngxǐng .