12 Chújiàojié de dì yī tiān , jiù shì zǎi Yúyuèjié yánggāo de nà yī tiān , méntǔ duì Yēsū shuō , nǐ chī Yúyuèjié de yánxí , yào wǒmen wǎng nàli qù yùbeì ne .