13 Yēsū jiù dǎfa liǎng ge méntǔ , duì tāmen shuō , nǐmen jìn chéng qù , bì yǒu rén ná zhe yī píng shuǐ , yíngmiàn ér lái . nǐmen jiù gēn zhe tā .