49 Wǒ tiāntiān jiàoxun rén , tóng nǐmen zaì diàn lǐ , nǐmen bìng méiyǒu ná wǒ . dàn zhè shì chéngjiù , wèi yào yìngyàn jīng shang de huà .