1 Yī dào zǎochen , Jìsīzhǎng hé zhǎnglǎo Wénshì quán Gōnghuì de rén dàjiā shāngyì , jiù bǎ Yēsū kúnbǎng jièqù , jiāo gĕi Bǐlāduō .