34 Shēnchū de shíhou , Yēsū dàshēng hǎn zhe shuō , yǐ luó yī , yǐ luó yī , lā mǎ sā bā gè dà ní . fān chūlai , jiù shì , wǒde shén , wǒde shén , wèishénme lí qì wǒ .