39 Duìmiàn zhàn zhe de Bǎifūzhǎng , kànjian Yēsū zhèyàng hǎnjiào duàn qì , ( yǒu gǔ juàn wú hǎnjiào èr zì ) jiù shuō , zhè rén zhēn shì shén de érzi .