41 Jiù shì Yēsū zaì Jiālìlì de shíhou , gēnsuí tā , fúshì tāde nàxiē rén , hái yǒu tóng Yēsū shang Yēlùsǎlĕng de hǎoxiē fùnǚ zaì nàli guānkàn .