43 Yǒu Yàlìmǎtaì de Yūesè qián lái , tā shì zūnguì de yì shì , yĕ shì dĕnghòu shén guó de . tā fàngdǎn jìn qù jiàn Bǐlāduō , qiú Yēsū de shēn lǐ .