6 Nà shàonián rén duì tāmen shuō , búyào jīngkǒng . nǐmen xúnzhǎo nà dìng shízìjià de Násǎlè rén Yēsū . tā yǐjing fùhuó le , bú zaì zhèlǐ . qǐng kàn ānfàng tāde dìfang .