19 Yēsū duì tāmen shuō , xīnláng hé péibàn zhī rén tóng zaì de shíhou , beì bàn zhī rén qǐnéng jìnshí ne . xīnláng hái tóng zaì , tāmen bùnéng jìnshí .