22 Yĕ mĕi yǒu rén bǎ xīn jiǔ zhuāng zaì jiù pí daì lǐ . kǒngpà bǎ pídaì liè kāi , jiǔ hé pídaì jiù dōu huaì le . wéi bǎ xīn jiǔ zhuāng zaì xīn pídaì lǐ .