32 Dàn zhǒng shang yǐhòu , jiù zhǎng qǐlai , bǐ gèyàng de caì dōu dà , yòu zhǎng chū dà zhī lái . shènzhì tiān shang de fēiniǎo , kĕyǐ sù zaì tāde yīn xià .