We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
39 Jìn dào lǐmiàn , jiù duì tāmen shuō , wèishénme luàn nāng kūqì ne , háizi bú shì sǐ le , shì shuì zhaó le .